Våra användarvilkor och vår cookie policy

Användarvilkor

Information om Cookies (kakor) hittar du under §8.

2020-06-01

§ 1. INLEDNING
Dessa användarvillkor gäller för GuruMeditation IT konsult i Väst webbplats. Läs noga igenom
samtliga villkor innan du går vidare. Genom att acceptera dessa villkor
samtycker du till att ingå ett juridiskt bindande avtal med GuruMeditation
IT-konsult i Väst – enskild firma.
Om du inte accepterar våra villkor ska samtycke inte lämnas, webbsidan och dess
tjänster kommer vid en sådan situation inte kunna användas.
Önskas ingånget avtal sägas upp kan det göras på följande sätt: 
Kontakta oss via epost.
Nedan angivna villkor kan komma att ändras. Innan eventuella ändringar träder i
kraft meddelas användarna enligt följande:

Publicering på denna sida

§ 2. SYFTE
Syftet med hemsidan är e-handel enligt följande:
IT tjänster och online support samt managementkonsultation.

§ 3. EGENDOMSRÄTT TILL WEBBSIDAN
Webbsidan ägs samt hanteras av GuruMeditation IT-konsult i Väst – enskild
firma, i egenskap av juridisk person med säte i Lindome.

§ 4. ANVÄNDARVILLKOR
a) Det är oacceptabelt att uppträda kränkande, hotfullt, diskriminerande,
pornografiskt eller på annat sätt oanständigt på webbsidan.
b) Användarnas ytterligare skyldigheter:
Användarna av denna sidan skall hålla god ton.
Material från denna sida får ej användas i privat eller kommersiellt syfte utan
skriftligt godkännande från sidans och företagets godkännande.

§ 5. IMMATERIALRÄTT
Det upphovsrättsligt skyddade material som finns tillgängligt på webbsidan får
inte användas utan tillstånd från upphovsmannen. Användarna tillåts således
inte att kopiera, distribuera, kommersiellt exploatera, reproducera eller på
annat sätt dra nytta från sådant material.

§ 6. BETALNING
Användarnas köp på hemsidan hanteras och ska betalas enligt nedan.
Vi ansvarar för all betalningshantering och debitering sker enligt följande:
Betalning kan ske via Swish, Paypal, direktöverföring. Mer information finns på
fakturan.

§ 7. PERSONUPPGIFTSPOLICY
a)  GuruMeditation IT-konsult i Väst förbinder sig att följa
Dataskyddsförordningen (GDPR) vars syfte bl.a. är att skydda den enskildes
grundläggande rättigheter och friheter.
b) Personuppgifter som kommer/kan komma att behandlas
Genom att acceptera dessa användarvillkor samtycker användaren till behandling
av personuppgifter enligt följande:
Användarnamn, telefonnummer och epost samt address.
Känsliga personuppgifter tillåts inte samlas in och behandlas.
c) Hur personuppgifterna kommer behandlas
Personuppgifterna kommer behandlas till följande syften:
Personuppgifterna kommer att användas för leverans av våra tjänster samt till
marknadsföring.
d) Tredje man
Användarnas personuppgifter kommer inte att lämnas ut till tredje man, om det
inte krävs p.g.a. tvingande regler, order från domstol eller för att kunna
fullfölja konsumenters köp.
e) Period som personuppgifterna kommer sparas
Personuppgifterna får endast sparas så länge det behövs för ändamålet.
f) Kryptering
Webbsidan har ett SSL-certifikat (Secure Socket Layer) som säkerställer att
användarnas personuppgifter överförs på ett säkert och konfidentiellt sätt
genom att informationen krypteras.
g) Användarnas rättigheter
Rätt till registerutdrag
Efter lämnat samtycke har användarna rätt att få ett registerutdrag med
bekräftelse på huruvida personuppgifterna är under behandling. Behandlas
personuppgifterna har användarna rätt att få tillgång till dem.
Registerutdrag begärs ut av vårt dataskyddsombud Marcus Kwasniewski över epost.
Registerutdraget lämnas ut i skriftlig form, antingen digitalt eller på post.
Rätt till information och rätt till rättelse
Efter lämnat samtycke har användarna rätt att vända sig till GuruMeditation IT-konsult i Väst
för att få veta vilka personuppgifter som finns
lagrade samt få felaktiga uppgifter ändrade. Saknas någon uppgift har
användarna även rätt att komplettera dem.
Rätt till begränsning av behandling
I vissa fall kan en person, vars personuppgifter det gäller, kräva att
behandlingen av dessa ska begränsas. Så är fallet, t.ex. när personen i fråga
redan begärt rättelse p.g.a. felaktiga uppgifter. Under tiden för detta kan då
även behandlingen av de felaktiga uppgifter begränsas.
Dataportabilitet
I vissa fall har en person som lämnat ut sina personuppgifter en rätt att få
dessa flyttade till annan, exempelvis medietjänst. Den som först tagit emot
personuppgifterna ska då underlätta en sådan överflyttning.
Rätt att göra invändningar
I vissa fall har en person rätt att göra invändningar mot hur hens
personuppgifter behandlas. Detta gäller när personuppgifterna behandlas för att
utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller
efter en intresseavvägning.
Rätt till radering
Användarna har en rätt att få sina personuppgifter raderade om så önskas. Det
finns undantag då denna rättighet inskränks men i följande fall måste uppgifterna
raderas:
- Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlats in för,
- Om samtycket återkallas,
- Om personuppgifterna används för direktmarknadsföring och användaren
motsätter sig det,
- Om de inte finns berättigade skäl som väger tyngre än den enskildes intresse
att radera informationen,
- Om personuppgifterna har behandlats olagligt,
- Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet,
Önskar en användare få sina personuppgifter raderade ska hen kontakta vårt
dataskyddsombud Marcus Kwasniewski på epost.

§ 8. Cookies
Den här webbsidan använder sig av cookies. Detta innebär att information
kan komma att lagras i användarnas webbläsare när de besöker webbsidan. Syftet
med detta är att webbsidan ska känna igen en användares dator, föra statistik
och i sin tur förbättra användarupplevelsen.
En cookie är en liten textfil som gör det möjligt att identifiera en användares
kommunikationsmedel utan att lagra personuppgifter. Det finns två olika typer
av cookies, tidsbegränsade och sessionscookies. Tidsbegränsade cookies sparas
under en längre tid och kan t.ex. användas för att visa användaren sådant
innehåll som tidigare missats. Sessionscookies raderas när
webbsidan/webbläsaren stängs ned. Denna typ av cookies kan lagra information
såsom valt språk och medför att användare inte behöver välja om detta på nytt
varje gång hen klickar sig vidare på webbsidan.
Cookies används på hemsidan till följande syfte/-n:
Hantera inloggning, användarupplevelse och trafikstatistik på hemsidan.
Användaren måste aktivt acceptera att ta emot cookies. Lämnas ingen accept kan
användaren stöta på problem på denna webbplats. En person som önskar
undvika cookies eller vill bli varnad innan de lagras kan ändra detta själv i
inställningarna på sin enhet.

§ 9. ANVÄNDARES AVTALSBROTT
En användare som bryter mot vad som framgår av dessa användarvillor hanteras
enligt följande:
Riskerar att bli avstängd från vissa av sidans funktioner

§ 10. FRISKRIVNING & ANSVARSBEGRÄNSNING
GuruMeditation IT-konsult i Väst som äger hemsidan,
friskriver sig från följande juridiska ansvar:
I den utsträckning det inte strider mot lag skall GuruMeditation IT-konsult i
Väst och dess ägare inte hållas ansvarig för förlust av data samt straffmässiga
skadestånd som rör material på hemsidan.

§ 11. JURISDIKTION
Hemsidan, dvs denna webbplats, drivs från Sverige och användarvillkoren styrs
av svensk lag.

§ 12. KONTAKT
Vid frågor som rör hemsidan och dess innehåll nås vi via epost.
För frågor gällande behandling av personuppgifter ska vårt dataskyddsombud
kontaktas.